เกี่ยวกับเรา


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
(Asia Wealth Asset Management Company Limited)
ก่อนปี 2559 เป็นส่วนงานบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ในบรัษัทหลักทรัพย์(บล.) เอเชีย เวลท์ จำกัด
ปี 2559 แยกตัวออกมาจาก บล.เอเชียเวลท์ เพราะการให้บริการที่แตกต่างกันกับธุรกิจโบรกเกอร์ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยให้บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และตัวแทนขายหน่วยลงทุน (Mutual Fund) รวมถึงตราสารหนี้
บลจ.เอเชีย เวลท์ (AWAM) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการซื้อขายกองทุน ทั้งกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล รวมถึงตราสารหนี้ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างความมั่งคั่งระยะยาวให้แก่ลูกค้า โดยมีทีมผู้ดูแลที่มากด้วยประสบการณ์ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุนทุกระดับได้อย่างครบถ้วนด้วยความตั้งใจที่จะไม่เป็นผู้ผลิต (กองทุนรวม) แต่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้คำแนะนำ เพื่อความเที่ยงตรงเป็นกลาง มีอิสระในการเลือกและบริหารกองทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า
- บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท -
หน้าหลัก    |    เกี่ยวกับเรา    |    ผลิตภัณฑ์และบริการ    |    บริการนักลงทุน    |    ติดต่อเรา    |   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2100